Shoe cushioning reduces impact and muscle activation during landings from unexpected, but not self-i

Shoe cushioning reduces impact and muscle activation during landings from unexpected, but not self-initiated, drops Weijie Fu, Ying Fang, Yaodong Gu, Lingyan Huang, Li Li, Yu Liu… Shoe cushioning reduces impact and muscle activation during landings from unexpected, but not self-i

Shoe cushioning reduces impact and muscle activation during landings from unexpected, but not self-initiated, drops Weijie Fu, Ying Fang, Yaodong Gu, Lingyan Huang, Li Li, Yu Liu… Shoe cushioning reduces impact and muscle activation during landings from unexpected, but not self-i

Continue reading here:
Shoe cushioning reduces impact and muscle activation during landings from unexpected, but not self-i