Hamstring injuries in athletes who had a previous injury to the ankle

Higher frequency of hamstring injuries in elite track and field athletes who had a previous injury to the ankle – a 17 years observational cohort study Nikolaos Malliaropoulos, Georgios Bikos, Maria Meke, Korakakis Vasileios, Xavier Valle, Heinz Lohrer, Nicola Maffulli and Nat Padhiar Journal of Foot… Hamstring injuries in athletes who had a previous injury to the ankle

Higher frequency of hamstring injuries in elite track and field athletes who had a previous injury to the ankle – a 17 years observational cohort study Nikolaos Malliaropoulos, Georgios Bikos, Maria Meke, Korakakis Vasileios, Xavier Valle, Heinz Lohrer, Nicola Maffulli and Nat Padhiar Journal of Foot… Hamstring injuries in athletes who had a previous injury to the ankle

View article:
Hamstring injuries in athletes who had a previous injury to the ankle