Hair tourniquet syndrome of the toe

Hair tourniquet syndrome of the toe: report of 2 new cases. García-Mata S, Hidalgo-Ovejero A.

Hair tourniquet syndrome of the toe: report of 2 new cases. García-Mata S, Hidalgo-Ovejero A.

Read the article:
Hair tourniquet syndrome of the toe