Maternal age at conception and risk of idiopathic clubfoot

Association between maternal age at conception and risk of idiopathic clubfoot A meta-analysis Yu-bin Liua, Li Zhaoa, Jing Dinga, Jie Zhua, Cheng-long Xieb, Zhen-kai Wua, Xuan Yanga & Hai Lia Acta Orthopaedica Quote: Background and purpose ?

Association between maternal age at conception and risk of idiopathic clubfoot A meta-analysis Yu-bin Liua, Li Zhaoa, Jing Dinga, Jie Zhua, Cheng-long Xieb, Zhen-kai Wua, Xuan Yanga & Hai Lia Acta Orthopaedica Quote: Background and purpose ?

Taken from:
Maternal age at conception and risk of idiopathic clubfoot